SEASON AVENUE

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ – 3 Tỷ

 

ROMAN PLAZA

Đơn Giá: 25.3 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.86 Triệu – 2,8 Tỷ

XUÂN MAI RIVERSIDE

Đơn Giá: 22 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.4 Tỷ – 3 Tỷ

 

ECO DREAM CITY

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.9 – 2,6  Tỷ

HÀ NỘI PARAGON

Đơn Giá: 35 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ – 4 Tỷ

HATECO XUÂN PHƯƠNG

Đơn Giá: 20 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.1 Tỷ – 1.6 Tỷ

ECO LAKE VIEW

Đơn Giá: 25 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.6 Tỷ – 3 Tỷ

ECO GREEN CITY

Đơn Giá: 30 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.6 Tỷ – 3 Tỷ

CT NGHĨA ĐÔ

Đơn Giá: 35 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.5 Tỷ – 4 Tỷ

IMPERIA PLAZA

Đơn Giá: 30 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ – 4 Tỷ

HPC-LANDMARK-105 TỐ HỮU

Đơn Giá: 25 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.8 Tỷ – 3 Tỷ

MULBERRY LANE

Đơn Giá: 24 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ – 4 Tỷ

THE SUN

Đơn Giá: 33 Triệu/m2
Tổng Giá: 2.4 Tỷ – 4 Tỷ